شرکت صنایع تولیدی زاگرس درخشان

 

شرکت صنایع تولیدی زاگرس درخشان

 شرکت صنایع تولیدی زاگرس درخشان تولید کننده کاشی پُرسلانی آنتیک جـایگزین سنگ، مناسب کـف، نما، دیوار و پله با بهره گیری از مدرن ترین ماشین آلات دنیا فـعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز نموده است.

زاگرس درخشان، اولین کارخانه کاشی و سرامیک پُرسـلانی جایگزیــن مناســب مصـرف سنگ، در نزدیک ترین اسـتان به تهـران یعنی اســتــان الـــبرز و با امکانات کــامل تاســیساتی و راه هـــای مواصلاتی چندگــانه، در مــــحیطی حــــدود ۱۰ هــکــتار زمــین در بزرگ تــرین شهرک صنـــعتی ایـران شهـــرک صنعتی اشـــتهارد واقع گـــردیده اســـت.

 

موقعیت جغرافـــیایی کـــارخانه به نحـــوی اســـت که با صـــرف کـــمترین مســافت به بیــشترین بازار مصرف ایران دســـترسی دارد.

نزدیکـــی به معادن غــنی خــاک صــنعتی و کاشــــی پرســـــلانی از دیگر مزیــــت هـــای کـــارخانه زاگرس درخشان می باشد.

 نزدیکـــی به معادن غــنی خــاک صــنعتی و کاشــــی پرســـــلانی از دیگر مزیــــت هـــای کـــارخانه زاگرس درخشان می باشد.

برخی از افتخارات شرکت

برخی از محصولات شرکت

انواع کاشی کف

 
 
به نقل از سایت : sakhtemankala.ir